counter for vBulletinสถานีตำรวจแสนสุข
0-3838-5411-2, 191  โทรสาร 0-3838-4035
โรงพยาบาลเอกชล
038-273840-7, 038-939999 โทรสาร 038-273848
การไฟฟ้าบางแสน
038-381071 , 038-384052 , 038-381537
สนง. ประปาจังหวัดชลบุรี
038-274865  -6 , 038-287197 , 038-270169
องค์การโทรศัพท์
 
อินเตอร์เน็ต 3BB
1530
อินเตอร์เน็ต TOT
1100
เทศบาลเมืองชลบุรี 
038-283449038-270070
แจ้งเหตุไฟไหม้ 
199
ช่างคอมพ์พิวเตอร์
086-8344803